Performances 2015 Under 15 Boys

 60m
 Sam Mace  7.87  14 Feb Carshalton
 100m
 Sam Bishop  12.5  02 May  Carshalton
 Josh Hathaway  13.1  19 Apr  Carshalton
 Conor Martin  13.2  02 May  Carshalton
 Sam Mace  13.7  19 Apr  Carshalton
 200m
 Josh Hathaway  25.4  02 May  Carshalton
 Sam Bishop  26.77  04 Apr  Eton
 Ollie Coppellotti  28.2  19 Apr  Carshalton
 Michael Cottrill  30.8  19 Apr  Carshalton
 300m
 Josh Hathaway  39.58  04 Apr  Eton
 Joe Hubbard  44.14  04 Apr  Eton
 Edward Dawson  44.7  02 May  Carshalton
 800m
 Oliver Coppellotti  2.17.9  19 Apr  Carshalton
 Ben Marks  2.28.0  19 Apr  Carshalton
 Michael Cottrill  2.30.8  02 May  Carshalton
 Josh Taylor  2.41.1  02 May  Carshalton
 1500m
 Oliver Coppellotti  4.42.91  06 Apr  Tonbridge
 Charlie Woodman  5.08.5  02 May  Carshalton
 80m Hurdles
 Josef Hubbard  13.1  02 May  Carshalton
 Tom Curzons  15.1  02 May  Carshalton
 High Jump
 Joe Hubbard  1.65  02 May  Carshalton
 Sam Bishop  1.45  19 Apr  Carshalton
 Tom Cursons  1.30  19 Apr  Carshalton
 Edward Dawson  1.30  19 Apr  Carshalton
Long Jump
 Sam Bishop  5.00  04 Apr  Eton
 Sam Mace  4.84  14 Feb  Carshalton
 Joe Hubbard  4.68  04 Apr  Eton
 Conor Martin  4.47  02 May  Carshalton
 Pole Vault
 Charlie Woodman  1.90  02 May  Carshalton
 Shot
 Sam Mace  12.90  15 Feb  Carshalton
 Josef Hubbard   7.74  02 May  Carshalton
 Sam Bishop   7.33  02 May  Carshalton
 Discus
 Sam Mace  39.04  19 Apr  Carshalton
 Tom Cursons  19.84  06 Apr  Tonbridge
 Hammer
 Sam Mace  50.51

New Club

Record

 02 May  Carshalton
 Ben Marks  16.09  02 May  Carshalton
 Javelin
 Sam Mace  39.53  02 May  Carshalton
 Ben Marks  21.34  19 Apr  Carshalton
 4 x 100m Relay
 Bishop, Mace,

Hubbard, AN Other

49.8  02 May  Carshalton
 4 x 200m
 Hathaway, Mace,Coppellotti, Bishop  1.44.7  19 Apr  Carshalton
 4 x 300m Relay
 Cursons, Dawson,

Coppellotti, Marks

 3.04.0  02 May  Carshalton